Filozofia hybrydowa. Nasze studia

Twoje marzenie

Wydział Filozofii KUL jako jeden z nielicznych w kraju wprowadza do swojej oferty magisterskie studia filozoficzne w trybie hybrydowym, łączące zajęcia prowadzone ZDALNIE z zajęciami prowadzonymi stacjonarnie!

Na czym polegają?

STUDIA HYBRYDOWE

 • Większość zajęć odbywa się zdalnie: możesz studiować z dowolnego miejscu w kraju i na świecie.
 • Corocznie kilka zjazdów odbywa się stacjonarnie: dzięki temu będziesz mógł ponownie poczuć klimat wykładowej sali, a także osobiście poznać wykładowców i kolegów.
 • Możesz łączyć aktywność zawodową ze studiami i powrócić do swoich zainteresowań, których dotychczas nie udało ci się zrealizować!
 • I w dodatku nic za to nie zapłacisz. Bo nasze studia są BEZPŁATNE.

studia II stopnia

studia trwają IV semestry

3 typy zajęć

konwersatoria/wykłady, seminaria i translatoria

program

najważniejsze zagadnienia z zakresu metafizyki, teorii poznania, teorii moralności, filozofii przyrody, logiki, sztucznej inteligencji, filozofii nauki i filozofii religii

1020 godzin

330 + 330 + 180 + 180
= 1020 godzin

Naszym marzeniem był0, abyś mógł

studiować w dowolnym miejscu w kraju i na świecie

Hybrydowe studia drugiego stopnia z filozofii

trwają cztery semestry i składają się z trzech głównych typów zajęć: konwersatoriów / wykładów, seminarium i translatoriów. Łączna liczba godzin dydaktycznych w całym okresie kształcenia wynosi 1020: po 330 godzin w każdym z semestrów I roku i po 180 godzin w każdym z semestrów II roku.

Konwersatoria

stanowiące trzon programu studiów, dzielą się na obowiązkowe i fakultatywne. Innymi słowy: ostateczny kształt programu studiów zależy w znacznej mierze od Ciebie i Twoich osobistych zainteresowań! Konwersatoryjna forma zajęć sprzyja aktywności, zaprasza do debaty i kształtuje typowo filozoficzne umiejętności krytycznego myślenia, argumentacji i wrażliwości na nieuczciwe chwyty retoryczne. Konwersatoria mają w zamyśle obejmować najważniejsze zagadnienia z zakresu metafizyki, teorii poznania, teorii moralności, filozofii przyrody, logiki, sztucznej inteligencji, filozofii nauki i filozofii religii.

Lista przykładowych konwersatoriów fakultatywnych

 • Odyseja filozoficzna – świat, bogowie, ludzie w poszukiwaniu natury człowieka
 • Dramat ludzkiej wolności i jego antropologiczne podstawy w historii starożytnej i średniowiecznej
 • Ewolucje sztuki i estetyki – historie filozoficzne
 • Filozoficzne problemy badań nad odpowiedzialną sztuczną inteligencją
 • Wielkie pytania filozoficzne w historii literatury
 • Bioetyczne spory wokół ingerowania w ludzką naturę
 • Religia i duchowość z perspektywy filozofii
 • Filozoficzne aspekty wychowania
 • Logika w reprezentacji wiedzy
 • Filozoficzne źródła współczesnej psychoterapii 

Konwersatoria obowiązkowe

Oprócz konwersatoriów do wyboru, będziesz także uczęszczał na konwersatoria obowiązkowe, kształtujące podstawową wiedzę i umiejętności filozoficzne. Dodatkowe zajęcia konwersatoryjne przeznaczono dla osób, które nie uzyskały licencjatu z filozofii: dzięki temu będą one mogły szybko nadrobić zaległości. Wykłady ograniczono do minimum: w ich skład wchodzą wyłącznie dwa wykłady ogólnouniwersyteckie, a także doroczne wykłady w języku angielskim, prowadzone przez światowej klasy uczonych.

Seminaria

to zajęcia, w ramach których będziesz pracował pod kierunkiem wykładowcy, by przygotować pracę magisterską z filozofii. Ta wyjątkowa forma zajęć daje możliwość rozwoju w modelu mentoringu, który pozwoli Ci odkryć filozoficzne zainteresowania i przekuć je w słowo pisane. Seminarium daje również konkretne umiejętności, takie jak przeszukiwanie naukowych baz danych, analiza tekstu źródłowego, komponowanie logicznego, dobrze uargumentowanego wywodu czy sporządzenie bibliografii. Zajęcia seminaryjne rozpoczynają się już w pierwszym semestrze, co pozwala Ci szybko odkryć swoje zainteresowania i poświęcić wystarczająco wiele czasu, by móc napisać dobre magisterium!

Translatoria

to zajęcia, w trakcie których nauczysz się czytania tekstów filozoficznych w obcym języku. Filozofia sięga swoimi korzeniami kultury antycznej, fundamentalnej dla zrozumienia tego, czym myśliciele zajmują się dziś. Jednocześnie znaczna część najnowszych tekstów filozoficznych powstaje we współczesnym ligua franca, czyli języku angielskim. Biorąc to pod uwagę, w programie studiów pojawiają się dwa rodzaje zajęć translatoryjnych. Translatoria z języka łacińskiego pozwalają przyswoić podstawy klasycznej kultury intelektualnej, z której obficie (choć nie zawsze świadomie) korzystają filozofowie aż do czasów obecnych. Natomiast translatoria w języku angielskim dają możliwość poznania specyficznego żargonu współczesnych nurtów filozofii zachodniej. Oba zajęcia mają przygotować Cię do samodzielnych studiów tekstów źródłowych w oryginale.

Studia hybrydowe, ale

dla kogo?

 • Dla absolwentów licencjackich studiów filozoficznych, którzy nie mają możliwości kontynuowania edukacji na studiach dziennych.
 • Dla absolwentów studiów licencjackich innych kierunków: specjalnie dla nich przygotowaliśmy w programie wiele ciekawych zajęć wprowadzających do dziejów i problemów filozofii.
 • Dla tych, którzy są już dawno po studiach: filozofia to doskonały sposób na poszerzenie horyzontów i samorozwój!

Co nas wyróżnia?

Zapraszamy na studia w nadzwyczajnym miejscu i wyjątkowym środowisku naukowym – na jednym z najlepszych Wydziałów Filozofii w Polsce!
Przez prawie ćwierć wieku, najpierw jako ksiądz docent, potem biskup, arcybiskup i kardynał, pracownikiem naszego Wydziału był Karol Wojtyła, który kierował Katedrą Etyki aż do pamiętnego konklawe w październiku 1978. Nasz Profesor został Nadzwyczajnym Papieżem, Papieżem, który został ogłoszony Świętym.

Zapraszamy na unikatowe studia w wyjątkowej atmosferze

U nas czujesz, że studiujesz

A oprócz filozofii na naszym Wydziale można studiować w języku polskim na takich kierunkach jak:

Kognitywistyka

to multidyscyplinarna nauka o umyśle i procesach poznawczych, oparta jest na wspólnym doświadczeniu psychologii, biologii, filozofii, neuronauki oraz informatyki.

Retoryka stosowana

to unikalne w skali Polski – praktyczne i wszechstronne studia, które uczą jasnego i logicznego myślenia oraz pięknego i skutecznego mówienia.

Sztuczna inteligencja

opiera się na trzech filarach: rozumieniu podstaw teoretycznych AI, rozwijaniu umiejętności programistycznych, konfrontacji z konkretnymi/praktycznymi problemami AI.

Wydział Filozofii to

zespół znakomitych Wykładowców
i rozpoznawanych w naszym kraju, Europie i świecie Intelektualistów.

Filozofia pomaga nam zrozumieć wyzwania współczesności

Nasze projekty

Masz pytania?

Skorzystaj z poniższgo formularza i napisz do nas


W trakcie studiów nasi studenci zdobywają m.in. takie

KOMPETENCJE

 • podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników
 • umiejętność dowodzenia twierdzeń logicznych, znajdowania struktury logicznej wypowiedzi
 • umiejętność zajmowania stanowiska w podstawowych dyskusjach światopoglądowych
 • analizowanie i krytyka dyskutowanych tez
 • umiejętność dyskutowania, streszczania i parafrazowania tak własnego jak i cudzego stanowiska
 • znajdowanie rozwiązań problemów filozoficznych, analizowanie i porównywanie założeń systemów filozoficznych oraz ich konsekwencji
 • współdziałanie i praca w grupie w różnych rolach
 • formułowanie i wygłaszania poprawnych retorycznie wypowiedzi ustnych
 • efektywne organizowanie pracy własnej
 • planowanie w krótkiej i długiej perspektywie czasowej
 • zarządzanie zespołem ludzi
 • umiejętności przydatne w biznesie, np. szukanie alternatywnych rozwiązań, myślenie analityczne, budowanie syntez
 • kompetencje przydatne na rynku doradztwa, np. w dziedzinie bioetyki oraz tworzenia kodeksów etycznych dla firm
 • efektywne posługiwanie się podstawowymi technologiami informatycznymi (edytory, narzędzia do tworzenia prezentacji oraz stron www)
 • umiejętność doboru właściwych narzędzi do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszczenia i analizy argumentów filozoficznych, identyfikacji ich kluczowych tez, założeń i konsekwencji
 • dowodzenie twierdzeń logicznych, znajdowanie struktury logicznej wypowiedzi, parafrazowanie wypowiedzi języka naturalnego w językach różnych systemów logiki
 • umiejętności formułowania problemu, dostrzeżenia jego założeń, oraz konsekwencji proponowanego rozwiązania
 • pogłębiona analiza przemian kulturowych, tendencji w rozwoju myśli i idei, relacji między różnymi dziedzinami wiedzy
Scroll to Top