Krok po kroku

Studia II stopnia

REJESTRACJA

 1. Załóż konto w serwisie rekrutacyjnym KUL (e-Rekrut) – kliknij Zarejestruj się.
 2. Zaloguj się na konto w serwisie rekrutacyjnym e-Rekrut.
 3. Uzupełnij dane osobowe lub zaktualizuje je.
 4. Wybierz z oferty kierunek studiów pn. FILOZOFIA.
 5. Uzupełnij wymagane wyniki (ocenę na dyplomie i/lub średnią ocen ze studiów). Jeśli nie znasz wyników z egzaminu dyplomowego dalsze kroki możesz wykonać dopiero po ich uzyskaniu.
 6. Zatwierdź wybór.
 7. Jeżeli system rekrutacyjny zażąda załączenia dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji – wgraj skany wymaganych dokumentów (sprawdź w zakładce Rejestracja elektroniczna – dokumenty).
 8. W terminie rejestracji dokonaj opłaty rekrutacyjnej.
 9. Rejestrację możesz uznać jako dopełnioną, jeśli otrzymasz komunikat o zarejestrowaniu na FILOZOFIĘ na swoim koncie w serwisie e-Rekrut.
 10. W dniu ogłoszenia wyników sprawdź na swoim koncie rekrutacyjnym wyniki postępowania kwalifikacyjnego.
 11. Jeśli zostałeś przyjęty potwierdź podjęcie studiów na swoim koncie, wydrukuj Formularz dla osób zakwalifikowanych na studia i złóż dokumenty w sekretariacie Wydziału.

Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest w wyznaczonym terminie potwierdzić wolę ich podjęcia poprzez potwierdzenie elektroniczne w systemie e-Rekrut i załączenie skanu dokumentów (w szczególności skanu własnoręcznie podpisanego formularza ze zdjęciem  potwierdzającego podjęcie studiów i dyplomu z suplementem) oraz dostarczenie do Sekretariatu Wydziału pozostałych dokumentów w ciągu 14 dni od daty otrzymania elektronicznej informacji o wpisie na listę.

Kandydat zobowiązany jest także okazać do wglądu oryginał dyplomu w Sekretariacie Wydziału w terminie 02-06.10.2023 zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Sekretariat Wydziału.

Jak podjąć studia na II kierunku?

Student KUL może studiować poza swoim kierunkiem podstawowym, również na innych kierunkach

Zainteresowani podjęciem studiów na drugim kierunku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich studiów mają dwie ścieżki do wyboru:

##1 Złożenie podania na podjęcie II kierunku studiów i uzyskanie zgody właściwych dziekanów

Kryteria przyjęć i liczbę miejsc dla studentów drugiego kierunku, przyjmowanych w w/w. trybie określa dziekan. Zgoda może być wydana, gdy student wypełni wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów na podstawowym kierunku (zaliczy dany etap studiów i nie będzie miał żadnych zaległości). Szczegółowych informacji na temat wniosku do dziekana wydziału udziela Sekretariat Wydziału, który prowadzi dany kierunek.

##2 Przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego i jego pozytywne zakończenie

Po otrzymaniu pozytywnej informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, kandydat potwierdza wolę ich podjęcia poprzez potwierdzenie elektroniczne oraz okazanie oryginałów dokumentów we właściwym sekretariacie wydziału. Student zobowiązany jest także złożyć do dnia rozpoczęcia roku akademickiego oświadczenie określające, który z kierunków jest kierunkiem podstawowym.

Jak przenieść się z innej uczelni wyższej na KUL?

Student z innej szkoły wyższej może przenieść się na KUL, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w szkole wyższej, którą opuszcza. Kandydat nie może być skreślony – musi posiadać status studenta innej uczelni wyższej. Decyzję o przyjęciu podejmuje dziekan i określa warunki, termin i sposób uzupełnienia różnic programowych, z uwzględnieniem efektów uczenia się uzyskanych w innej szkole wyższej, wyrażonych w punktach ECTS przypisanych do przedmiotów w programie studiów KUL. Wniosek o przeniesienie należy złożyć nie później niż w terminie 3 tygodni od rozpoczęcia zajęć w danym semestrze studiów. Szczegółowych informacji na temat wniosku do dziekana wydziału udziela właściwy sekretariat wydziału. Po uzyskaniu pisemnej zgody na przeniesienie student powinien zarejestrować w serwisie elektronicznej rejestracji kandydatów e-Rekrut. Na podstawie zgłoszenia Sekretariatu Wydziału, studentowi zostaje indywidualnie udostępniony wybrany kierunek w ofercie e-Rekrut. Student dokonuje elektronicznego zatwierdzenia wyboru kierunku i załącza skan świadectwa lub dyplomu. Student potwierdza elektroniczne podjęcie studiów poprzez wygenerowanie i okazanie w sekretariacie kwestionariusza – ankiety osobowej ze zdjęciem dostępnej w serwisie e-Rekrut. Student z innej szkoły wyższej, za zgodą władz swojej szkoły, może zaliczać na KUL wybrane przedmioty nieobjęte programem studiów w jego szkole wyższej. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan wydziału, na którym mają być realizowane zajęcia. Dziekan określa też warunki realizacji tych zajęć.

Kandydat zakwalifikowany na studia w KUL zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty otrzymania elektronicznej informacji o wpisie na listę przesłać lub  złożyć w skrzynce podawczej na KUL komplet dokumentów obejmujący

formularz dla osób zakwalifikowanych na studia z nadrukowanym kolorowym zdjęciem pobranym z serwisu elektronicznej rejestracji  –zawierający pisemne oświadczenie o podjęciu studiów,

kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub magisterskich (oryginał do wglądu). 

osoby będące studentami KUL lub innej uczelni, dla których potwierdzany kierunek będzie kierunkiem dodatkowym (wymagane złożenie oświadczenia o drugim kierunku),

oświadczenie kandydata zakwalifikowanego na studia prowadzone w trybie hybrydowym,

oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru uczelni,

zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów (dotyczy osób duchownych),

inne dokumenty stanowiące podstawę przyjęcia na studia (np. certyfikat językowy itp.).

Jeśli jesteś absolwentem KUL sprawdź, czy formularz zawiera twój numer albumu!

Wydział Filozofii

to zespół znakomitych Wykładowców i rozpoznawanych w naszym kraju, Europie i świecie Intelektualistów.​

Scroll to Top