Anna Kawalec

dr hab., prof. KUL

Jestem zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Teorii Poznania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Uzyskałam tytuł magistra filologii polskiej ze specjalizacją nauczycielską, pracę magisterską natomiast na temat dramatów Zbigniewa Herberta przygotowałam pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Sławińskiej, uznanej teatrolog, autorki m.in. Teatru w myśli współczesnej: ku antropologii teatru (PWN 1990). Ukończyłam także studia magisterskie z filozofii, a następnie podjęłam pracę w III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej w Lublinie. W tym czasie podjęłam się utworzenia i prowadzenia wielokrotnie nagradzanego młodzieżowego „Teatru Dziungów”, koła filozoficznego i polonistycznego, owocnego przygotowywania uczniów do olimpiad przedmiotowych z języka polskiego oraz filozofii, do konkursów retorycznych i recytatorskich.

Po obronie rozprawy doktorskiej pt. Teatr jako znak osoby człowieka, przygotowanej pod kierunkiem s. prof. dr hab. Z. J. Zdybickiej oraz o. prof. dra hab. M. A. Krąpca, podjęłam pracę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Instytucie Jana Pawła II jako pracownik naukowy redakcji kwartalnika ETHOS. W 2008 r. zostałam zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Teorii Kultury i Sztuki w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Filozofii KUL, a po reorganizacji Wydziału – w Katedrze Teorii Poznania KUL.

W roku 2016 uzyskałam stopień doktora habilitowanego, przygotowując rozprawę z zakresu antropologii i filozofii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie zatytułowaną Osoba i Nexus: Alfreda Gella antropologiczna teoria sztuki (2016).

Wcześniej redagowane monografie to Między autentycznością a udawaniem. Postawy twórcze w kulturze współczesnej (2013) czy O pojęciu sztuki w kulturze współczesnej (2010).

Byłam redaktorem prowadzącym kilku numerów kwartalnika ETHOS, a także anglojęzycznych tomów Roczników Kulturoznawczych: A Timeless Controversy Over Contemporary Art (2021, nr 1), What Is Art? Horizons of the Creator and Recipient” (2022, nr 4), Dividual Africa (2023, nr 3, współredaktor).

W 2018 roku utworzyłam i do tej pory koordynuję anglojęzyczne interdyscyplinarne studia Applied Anthropology na KUL, których celem jest przede wszystkim przygotowanie studentów do pracy humanitarnej w obszarze międzykulturowym.

Pasjonuję się kulturami rdzennymi, szczególnie tymi, które heroicznie walczą o zachowanie tożsamości w zglobalizowanym świecie. Dlatego wśród wielu doświadczeń stażowych najbardziej cenię czterokrotną możliwość uczestniczenia w życiu niektórych rdzennych plemion Nowego Meksyku w USA. Odbyłam także staże w DAMU Praha (Czechy), LSE (UK); Brunel University (UK), Manizales oraz Sibundoy (2022, Kolumbia). Moje obszary specjalizacji to przede wszystkim antropologia filozoficzna, społeczna i kulturowa, filozofia religii, estetyka, sztuki performatywne, literatura, kategoria sprawczości.

Scroll to Top